NPM淘宝镜像(最新版本)于2021-11-21 16:53:52发布新版本npm镜像

wuchangjian2021-11-23 09:04:17编程学习

2021-11-21 16:53:52  npm淘宝镜像更换新域名

新域名为淘宝 NPM 镜像

新版本使用镜像有以下两种方式:

1.你可以使用我们定制的 cnpm (gzip 压缩支持) 命令行工具代替默认的 npm:

$ npm install -g cnpm --registry=https://registry.npmmirror.com

2.或者你直接通过添加 npm 参数 alias 一个新命令:

alias cnpm="npm --registry=https://registry.npmmirror.com \
--cache=$HOME/.npm/.cache/cnpm \
--disturl=https://npmmirror.com/dist \
--userconfig=$HOME/.cnpmrc"

# Or alias it in .bashrc or .zshrc
$ echo '\n#alias for cnpm\nalias cnpm="npm --registry=https://registry.npmmirror.com \
  --cache=$HOME/.npm/.cache/cnpm \
  --disturl=https://npmmirror.com/dist \
  --userconfig=$HOME/.cnpmrc"' >> ~/.zshrc && source ~/.zshrc

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。